لینک دانلود فایل*سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کارگاه تولید قطعات خودرو*

دستمزد اضافه کاری و غیبت، ثبت تسهیم لیست در موسسات کاربردی, سیستم های مبتنی بر زمان, سیستم های پارچه کاری, مالیات حقوق,مدت پرداخت مقرره بیمه بیکاری, شرایط دریافت مقرره بیمه بیکاری, اقلام مشمول محاسبه حق بیمه, کسورات قانونی, فوق العاده ماموریت|pgf39016531
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان سیستم حسابداری حقوق و دستمزد کارگاه تولید قطعات خودرو آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

بخش اول : تاریخچه فعالیت

1-1-کلیات................................................................................................................................................................... 4

1-2-فعالیت اصلی........................................................................................................................................................... 5

1-3-وضعیت اشتغال....................................................................................................................................................... 5

بخش دوم : کلیات

2-1-ساعات کاری در سال 92....................................................................................................................................... 7

2-2-مرخصی................................................................................................................................................................... 7

2-3-چگونگی و نحوه استخدام....................................................................................................................................... 7

2-4-مراحل شروع کار پرسنل جدید الاستخدام تا تعیین حقوق و مزایا ................................................................................. 13

2-4-1-اعلام نیاز توسط واحد متقاضی ....................................................................................................................... 13

2-5-شروع به کار....................................................................................................................................................... 14

2-6-اعلام اطلاعات پرسنل جدید به امور مالی........................................................................................................... 15

2-6-1-تعیین گروه و مزایا........................................................................................................................................... 15

2-6-2-حقوق و مزایای پرسنل..................................................................................................................................... 16

2-6-3-کسورات............................................................................................................................................................ 20

بخش سوم : صندوق قرض الحسنه شرکت و سیستم پرداخت حقوق

3-1-صندوق قرض الحسنه شرکت.............................................................................................................................. 23

3-1-2-شرایط عضویت در صندوق.............................................................................................................................. 23

3-1-3-سپرده گذاری................................................................................................................................................... 23

3-1-4-شرایط دریافت وام........................................................................................................................................... 24

3-2-تخصیص شماره پرسنلی....................................................................................................................................... 26

3-3-اختصاص شماره حساب بانکی............................................................................................................................. 26

3-4-ثبت اطلاعات پرسنل در سیستم حقوق دستمزد................................................................................................. 26

3-5-تغییر وضعیت پرسنل........................................................................................................................................... 27

3-6-پرداخت حقوق و دستمزد..................................................................................................................................... 27

3-6-1-صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد.......................................................................................................... 28

3-7-عیدی پایان سال................................................................................................................................................. 34

3-7-1-نحوه محاسبه عیدی پایان سال...................................................................................................................... 34

3-7-2-صدور سند حسابداری..................................................................................................................................... 34

3-8-سنوات خدمت کارکنان........................................................................................................................................ 35

3-8-1-نحوه محاسبه سنوات خدمت کارکنان............................................................................................................ 36

3-8-2-صدور سند حسابداری...................................................................................................................................... 36

3-9-تسویه حساب....................................................................................................................................................... 37

بخش چهارم : سایر موارد

4-1-جابجایی و یا تغییر شغل کارکنان....................................................................................................................... 39

4-2-تشویق کتبی........................................................................................................................................................ 41

4-3-تذکر کتبی........................................................................................................................................................... 42

4-4-اخطار کتبی ........................................................................................................................................................ 43

نتیجه گیری ......................................................................................................................................................................

منابع و ماخذ.......................................................................................................................................................................

فهرست جداول

عنوان..................................................................................................................................................................... صفحه

2-1-جدول کنترل های داخلی حقوق و دستمزد................................................................................................................ 11

2-2-جدول حقوق و مزایای پرسنل.................................................................................................................................. 16

2-3-جدول کسورات..................................................................................................................................................... 20

3-1-جدول سپرده گذاری و میزان وام تخصیصی.............................................................................................................. 25

3-2-جدول گزارش های خروجی در زمان پرداخت حقوق ................................................................................................ 27

3-3- جدول حساب های کل....................................................................................................................................... 29

3-4-جدل حسابهای معین ......................................................................................................................................... 29

3-5-جدول حساب های تفضیلی................................................................................................................................. 32

3-6-جدول محاسبه عیدی.......................................................................................................................................... 35

3-7-جدول صدور سند حسابداری............................................................................................................................... 36

فهرست نمودارها

عنوان................................................................................................................................................................... صفحه

2-1-نمودار گردش عملیات...................................................................................................................................... 8

4-1-نمودار جابجایی و تغییر شرکت کارکنان............................................................................................................... 39

4-2-نمودار تشویق کارکنان.................................................................................................................................... 41

2-3-نمودار تذکر کتبی کارکنان................................................................................................................................ 42

چکیده:

منظور از حقوق و دستمزد(Payroll) پرداخت هزینه ای است که به جبران فعالیت های کارکنان در هر موسسه یا بنگاه اقتصادی پرداخت می گردد. هزینه حقوق و دستمزد بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است و به عنوان یکی از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجذیه و تحلیل مستمر می باشد. البته منظور از حقوق مبلغ ریالی و جنبه های مادی، جبران سازی بوده و بدیهی است که جنبه های انگیزشى نیز از اهمیت خاص خود برخور دار است که خارج از مفهوم حقوق ودستمزد قرار دارد. نکته قابل توجه اینکه منظور از دست‌مزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و شیوه پرداخت به کارگران بوده و منظور از حقوق، پرداخت‌هایى است که ماهانه محاسبه وپرداخت می گرددو نوعا مربوط به پرداخت کارمندان می باشد.

کلمات کلیدی: دستمزد اضافه کاری و غیبت، ثبت تسهیم لیست در موسسات کاربردی، سیستم های مبتنی بر زمان، سیستم های پارچه کاری، مالیات حقوق، مدت پرداخت مقرره بیمه بیکاری، شرایط دریافت مقرره بیمه بیکاری، اقلام مشمول محاسبه حق بیمه، کسورات قانونی، فوق العاده ماموریت

مقدمه:

حقوق تخصیصی برای برای هر کارمند شامل مزایا و کسورات می باشد که مزایای را می توان در مواردی همچون حقوق مبنا، فوق العاده شغل، عائله مندی، فوق العاده محل خدمت،فوق العاده جذب، و غیره نام برد و موارد کسور نیز می تواند شامل مالیات، بیمه عمر، بیمه حقوق ۲۷ درصد، بازنشستگی، وام صندوق و غیره باشد. کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، سناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موار قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.